RODO

Klauzula informacyjna RODO

Tutaj znajdą Państwo informacje na temat polityki przetwarzania danych  osobowych w naszej firmie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Blink Specjalistyczny Gabinet Okulistyczny dla Dzieci i Dorosłych Bairda 56/7 05-827 Grodzisk Mazowiecki NIP 5291166422, zwany dalej Gabinetem.

   

 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (sprostowania, usunięcia, ograniczeniach przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych) prosimy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iodoblink@gmail.com.

   

 3. Cele przetwarzania danych osobowych

  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
 1. w celu realizacji naszych usług, tworzenia dokumentacji medycznej, archiwizowania dokumentów, koordynowania udzielania świadczeń, itp. na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. A RODO, Ustawa z dnia 6 litopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. )
 2. w celach wykonywania innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym udostępniania funkcjonalności serwisu internetowego umawiania wizyt, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b i c  oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO), art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w celu oferowania usług bezpośrednio- marketing bezpośredni,otrzymywania informacji handlowej, na podstawie zgody pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO),
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 1. Zakres przetwarzanych danych

Dane przetwarzamy w następującym zakresie:imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, płeć, obywatelstwo, numer PESEL, data urodzenia, w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, adres miejsca pobytu na terytorium RP (jeżeli dana osoba nie ma na terytorium RP miejsca zamieszkania), w przypadku dzieci- dane opiekuna prawnego/faktycznego, numer telefonu kontaktowego, dane o stanie zdrowia i inne dane medyczne i pozamedyczne istotne dla wykonania świadczenia.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe pacjentów zgromadzone w dokumentacji medycznej są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. Okres przechowywania danych wynika z obowiązujących zakresów prawa.

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe  pacjentów Gabinetu mogą być przekazywane naszym pracownikom, współpracownikom, podmiotom leczniczym współpracującym z Gabinetem  w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym np. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, serwisantom sprzętu medycznego i komputerowego), osobom upoważnionym do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz osobom upoważnionym przez Państwa, na mocy realizacji praw pacjenta, do uzyskiwania dokumentacji medycznej, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług prawnych i doradczych dla Gabinetu w celu dochodzenia należnych roszczeń lub obrony praw np. kancelariom prawnym. Zgodnie z RODO dołożymy starań by w miarę możliwości ograniczać to grono.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu  prawo do:

 1.  prawo dostępu do Państwa  danych osobowych i ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, chyba że obowiązek ich przechowywania wynika z innych przepisów prawa, skorzystać z prawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa  danych, cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. przenoszenia danych
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
www.giodo.gov.pl

Gdyby chcieli Państwo skorzystać z tych praw prosimy o kontakt pod  wskazany adres email lub pisemnie na adres Gabinetu.

 1. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy ponieważ jako Gabinet udzielający świadczeń zdrowotnych jesteśmy  prawnie zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie ich skutkuje odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Obowiązek  prawny przetwarzania Państwa danych mamy też ze względów rachunkowych czy podatkowych. Niepodanie ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku dla Państwa.

Podanie numer telefonu czy adres e-mail jest dobrowolne. Niepodanie ich nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, jednak ich brak uniemożliwi nam skontaktowanie się  z Państwem np. w celu propozycji usługi czy też zmiany terminu wizyty.

Masz pytanie?
Dane kontaktowe i lokalizacja

Tu nas znajdziesz

Joanna Starzyńska – Specjalista chorób oczu

Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Bairda 56 (budynek przychodni OPTIMA)

tel. 22 724 36 44

Rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach:

7.30-19.00